Castles exhibition: Introduction

Castellano/Valenciano

Intro

Aquesta exposició recull els vint-i-cinc castells, torres i talaies de cronologia andalusina conservades a les muntanyes, vessants i planes de la Marina Alta. Un ric i poc conegut patrimoni, representat per un conjunt d’arquitectures defensives que van ser bastides a partir de la conquesta musulmana del segle VIII, però
sobretot durant els darrers segles de domini islàmic.

L’estructura i funció d’estes fortaleses fou ben distinta a allò que representaven els castells feudals creats arran de la conquesta de Jaume I, tot i que en molts casos els cristians nouvinguts varen aprofitar les anteriors construccions d’època andalusina per adaptar-les a les noves necessitats: controlar un territori abrupte acabat de conquistar i que estava ocupat per una població majoritariament musulmana, o bé, la de servir de suport i representació del poder senyorial dins el nou orde feudal.

La idea original de la mostra va naixer gràcies a la donació feta al Mvsev de Xàbia d’un important conjunt de plànols i fotografies de més de cinquanta castells valencians -molts de la Marina Alta- que van ser realitzats per Michael Stephenson i els seus amics Anne Scott i Ted Adams des dels anys noranta del segle passat.

L’exposició està composta per catorze plafons que recorren l’arquitectura defensiva d’aquesta regió del Xarq al-Andalus. La mostra comença amb una introducció històrica i una caracterització dels castells andalusins, li segueix una descripció de les primitives fortificacions andalusines de la comarca: la Bastida (Pego), el Cocoll (Castell de Castells), el tossal de Pere Antoni (Beniarbeig, Sanet i els Negrals) i el Xillibre (la Vall de Gallinera). De nord a sud són descrits els castells i torres de la Marina Alta començant per les impressionants fortaleses de la Vall de Gallinera: castell d’Alcalà, castellot d’Alpatró, torre de la Penya Foradà, castell de Gallinera i castell de Forna. Li segueix el castell d’Ambra (Pego), el castell de Segària (Benimeli) i la torre del Blanc de Morell (el Verger), el castell d’Ocaive (Pedreguer) amb la torre de Benimarmut (Pedreguer) i la talaia del tossal de Moro (Gata). Més a l’interior la Vall de Laguar amb el castell de la Plana o de les Atzavares, la torre de la Casota i el castell d’Orba. Després la vall de Xaló amb els castells d’Aixa i Pop, i a l’extrem de ponent, a la capçalera de la vall, el castell de la Serrella (Castell de Castells). Al sud, el castell de Calp, conegut com del Mascarat, el castell de Bèrdia (Xaló) al caramull de la serra de Bèrnia i la torre de Canor (Benissa). De Xàbia, es mostra la torre de les Capçades, l’única estructura defensiva d’època islàmica conservada al terme, esmentant altres torres ara desaparegudes. L’exposició es completa amb una breu semblança de Michael Stephenson.

Intro

Esta exposición recoge los veinticinco castillos, torres y atalayas de cronología andalusí conservados en las montañas, laderas y llanuras de la Marina Alta. Un rico y poco conocido patrimonio, representado por un conjunto de arquitecturas defensivas que fueron construidas a partir de la conquista musulmana del siglo VIII, pero sobre todo durante los últimos siglos de dominio islámico.

La estructura y función de estas fortalezas fue muy diferente a la que representaban los castillos feudales creados a raíz de la conquista de Jaime I, aunque en muchos casos los cristianos recién llegados aprovecharon las construcciones anteriores de época andalusí adaptándolas a las nuevas necesidades: controlar un abrupto territorio que acababan de conquistar y que estaba ocupado por una población mayoritariamente musulmana, o bien, la de servir de apoyo y representación del poder señorial en el nuevo orden feudal.

La idea original de la muestra nació gracias a la donación hecha al Museo de Xàbia de un importante conjunto de planos y fotografías de más de cincuenta
castillos valencianos -muchos de ellos de la Marina Alta- realizados desde los años noventa del siglo pasado por Michael Stephenson y sus amigos Anne Scott y
Ted Adams.

La exposición esta formada por catorce paneles que recorren la arquitectura defensiva de esta región del Sarq al-Andalus. La muestra comienza con una introducción histórica y una caracterización de los castillos andalusíes, le sigue una descripción de las primitivas fortificaciones andalusíes de la comarca: la Bastida (Pego), el Cocoll (Castell de Castells), el tossal de Pere Antoni (Beniarbeig, Sanet i els Negrals) y el Xillibre (la Vall de Gallinera).

De norte a sur, son escritos los castillos y torres de la Marina Alta, comenzando por las impresionantes fortalezas de la Vall de Gallinera: castillo d’Alcalà, castellot d’Alpatró, torre de la Penya Foradà, castillo de Gallinera y castillo de Forna.

Le sigue el castillo de Ambra (Pego), el castillo de Segària (Benimeli) y la torre del Blanc de Morell (el Verger), el castillo de Ocaive (Pedreguer) con la torre de Benimarmut (Pedreguer) y la atalaya del tossal del Moro (Gata). Más al interior, la Vall de Laguar con el castillo de la Plana o de les Atzavares, la torre de la Casota y el castillo de Orba.

Después, el valle de Xaló con los castillos de Aixa y Pop, y en el extremo de poniente, en la cabecera del valle, el castillo de la Serrella (Castell de Castells). Al sur, el castillo de Calp, conocido como del Mascarat, el castillo de Bèrdia (Xaló), situado en la cima de la sierra de Bèrnia y la torre de Canor (Benissa).

​En Xàbia, se muestra la torre de les Capçades, única estructura defensiva de época islámica conservada en el término, enumerando otras torres ahora desaparecidas. La exposición se completa con una breve semblanza de Michael Stephenson.

English

The Islamic castles of the Marina Alta

This exhibition features twenty-five castles, towers and watchtowers from the Islamic period which are preserved in the mountains, hill-sides and plains of the Marina Alta. This is a rich and little-known heritage, represented by a series of defensive structures that began to be built after the Muslim conquest of Spain in the eighth century, but with most of them dating from the final centuries of Islamic rule.

The structure and function of these fortifications was very different to that of feudal castles established after the Christian conquest by James I. However, in many cases the Christian newcomers took advantage of previous Islamic constructions, and adapted them to new requirements, i.e. to control a mountainous, newly conquered territory occupied by a majority Muslim population, and to provide support and symbols of power to the new feudal order.

The stimulus for this exhibition was the donation to the Mvsev of Xàbia of an important set of plans and photographs of more than fifty Valencian castles - several of them from the Marina Alta - which had been made since the 1990's by Michael Stephenson and his friends Anne Scott and Ted Adams.

The exhibition is made up of fourteen panels that cover the defensive architecture of this, our part of Sharq al-Andalus.

The exhibition begins with an historical introduction and characterization of Islamic castles, followed by a description of the more primitive fortifications in the region: the Bastida (Pego), the Cocoll (Castell de Castells), the tossal Pere Antoni (Beniarbeig, Sanet i els Negrals) and Xillibre (Vall de Gallinera).

The castles and towers of the Marina Alta are described from north to south, starting with the impressive fortresses of the Gallinera Valley: Alcalà castle, Castellot d'Alpatró, Penya Foradada tower, Forna castle and Gallinera castle. Followed by Ambra castle (Pego), Segària castle (Benimeli), Blanc de Morell tower (el Verger), the Ocaive castle and Beniarmut tower (Pedreguer) and the watchtower of tossal del Moro (Gata).

Further inland, in the Laguar Valley we find the Plana or Atzavares castle, the Casota tower and castle of Orba. Then in the Xaló valley there are the castles of Aixa and Pop, and in the extreme west, in the headwaters of the valley, Serrella Castle (Castell de Castells).

To the south, there is the castle of Calp, known as the Mascarat, the castle of Berdia (Xaló) - right on top of the Sierra Bernia - and the tower of Canor (Benissa). In Xàbia, the tower of Capçades is shown as being the only defensive structure from the Islamic period to be preserved within the municipality, while others are named which have now completely disappeared.

The exhibition is completed with a brief sketch of Michael Stephenson.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License