Ocaive and its area

Valenciano

El castell d'Ocaive i el seu terme

A la part central de la Marina Alta, entre els actuals termes municipals de Pedreguer, Gata, Llíber i Ondara, hi va haver en època andalusina un petit terme castral; el hisn d'Ocaive. El Llibre del Repartiment ens indica en les seues notes els noms de les cinc alqueries i l'únic rafal que comprenia : Benimazmuth, Cannellis, Carracha, Gorgo, Pedreger i el Rahal Abenaxochi. La toponímia i l'arqueologia ens ha permés situar l'emplaçament de quasi tots aquests assentaments, que en en alguns casos es concreten gràcies a la presència d'estructures o altres evidències arquitectòniques. Al sud es situaven l'alqueria de Cannellis, lloc a hores d'ara conegut com el barranc de Canela, també la de Gorgo, que segurament es correspon amb les restes d'un assentament localitzat a la vora nord del riu de Xaló o Gorgos. Al nord, de llevant a ponent, les alqueries de Carraca, actualment entre els termes de Pedreguer i Ondara, Pedreger, que correspon amb l'actual poble de Pedreguer i Benimazmuth, actual partida de Benimarmut.

La localització més problemàtica correspon al Rahal Abenaxochi, que potser ocuparia l'actual partida del Rafalet, al nord-est del terme de Pedreguer, o l'actual emplaçament de la font d'Àxer, lloc que apareix en documents posteriors a la conquesta com l'alqueria de Benaxar.

El castell d'Ocaive ocupa el cim d'un faralló rocós situat a més de 300 metres d'alçada. Des d'aquí s'ataülla i controla el corredor natural de la Llosa, una estreta vall per on passava el vell camí que unia el territori de Dàniyya amb el sud del país. La majoria de les restes arquitectòniques del castell es situen al caramull del faralló; es conserven les parets d'una torre quadrangular amb la porta orientada al sud, que originàriament tindria dues plantes. Uns pocs metres en direcció al migdia, es situa una altra estructura quadrangular, coberta originàriament amb una volta de canó, que correspondria a un aljub. Tot aquest espai estaria definit a ponent i al nord pels tallats naturals sobre els quals es conserva la base d'un mur de maçoneria i morter de calç, mur que també tancaria aquest espai pels costats sud i oest, ara ocupats per bancals agrícoles. Sobre la vessant de llevant, a uns 20 metres de la torre, es conserva un aljub rectangular, prou més gran que l'anterior, amb un aparell constructiu i un acabat que podem considerar andalusí (segles XII – primera meitat del XIII), mentre que les estructures de la part superior serien, probablement, de cronologia cristiano-feudal (segona meitat del segle XIII – XIV).

Aquella primitiva fortificació-refugi andalusina va ser mantinguda i reformada pels conquistadors feudals i el seu ús es perllongà fins a mitjans del segle XIV.

A només 2 quilometres al nord-est del castell, en una zona plana i d'ús agrícola, es troba la torre de Benimarmut, una robusta construcció de planta rectangular bastida amb tàpies de morter de calç i còdols, que va ser reutilitzada com a caseta agrícola. Aqueixes modernes modificacions escapçaren la torre -l'alçada màxima conservada actualment és de 6 metres- i tombaren el mur del costat sud. La planta original de l'edifici tindria unes dimensions de 10,5 metres, en direcció nord-sud, i una amplària de 6 metres en direcció est-oest. Podem considerar aquesta torre com una construcció d'època tardo-andalusí, amb una funció defensiva i de control, vinculada a l'alqueria Benimazmuth.

La darrera estructura defensiva del hisn d'Ocaive es troba a uns 5.300 metres al sud-est d'Ocaive, sobre el vèrtex del tossal del Moro, a 389 metres d'alçada. És un punt amb un amplíssim domini visual del territori que s'estén des de la vall de Xàbia, al nord, fins a la depressió de Benissa al sud. Just als peus d'aquesta talaia es situa el barranc de Canela, topònim que ha perpetuat el vell nom medieval de l'alqueria de Cannellis. Les restes conservades corresponen al basament d'una estructura de forma trapezoïdal de 18,20 x 15,20 x 17,70 x 10,70 metres construït amb maçoneria de pedres travades amb morter, enlluïdes per dins i fora, amb una grossària i una altura màxima conservada d'un metre. A l'interior, adossat al mur nord existeix un petit banc, també de maçoneria i perpendicular al mateix mur, que sembla correspondre a l'arranc d'una escala. Els materials arqueològics recuperats al jaciment ens permeten datar aquesta torreta entre el segle XII i primeries del XIII.

Castellano

El castillo de Ocaive y su término

En la parte central de la Marina Alta, entre los actuales términos municipales de Pedreguer, Gata, Llíber y Ondara, hubo en época andalusí un pequeño término castral; el hisn de Ocaive. El Llibre del Repartiment nos indica en sus notas los nombres de las cinco alquerías y el único rafal que comprendía: Benimazmuth, Cannellis, Carracha, Gorgo, Pedreger y el Rahal Abenaxochi. La toponimia y la arqueología nos ha permitido situar el emplazamiento de casi todos estos asentamientos, que en en algunos casos se concretan gracias a la presencia de estructuras u otras evidencias arquitectónicas. En el sur se situaban la alquería de Cannellis, lugar en estos momentos conocido como el barranc de Canela, también la de Gorgo, que seguramente se corresponde con los restos de un asentamiento localizado en la ribera norte del río de Xaló o Gorgos . Al norte, de este a oeste, las alquerías de Carraca, actualmente entre los términos de Pedreguer y Ondara, Pedreger, que corresponde con el actual pueblo de Pedreguer y Benimazmuth, actual partida de Benimarmut.

La localización más problemática corresponde al Rahal Abenaxochi, que quizá ocuparía la actual partida del Rafalet, al noreste del término de Pedreguer, o el actual emplazamiento de la fuente de Àxer, lugar que aparece en documentos posteriores a la conquista como la alquería de Benaxar.

El castillo de Ocaive ocupa la cima de un farallón rocoso situado a más de 300 metros de altura. Desde aquí se domina y controla el corredor natural de la Llosa, un estrecho valle por donde pasaba el viejo camino que unía el territorio de Dàniyya con el sur del país. La mayoría de los restos arquitectónicos del castillo se sitúan en la cima del farallón; se conservan las paredes de una torre cuadrangular con la puerta orientada al sur, que originariamente tendría dos plantas. Unos pocos metros en dirección al mediodía, se sitúa otra estructura cuadrangular, cubierta originariamente con una bóveda de cañón, que correspondería a un aljibe. Todo este espacio estaría definido a poniente y al norte por los acantilados naturales sobre los que se conserva la base de un muro de mampostería y mortero de cal, muro que también cerraría este espacio por los lados sur y oeste, ocupados ahora por bancales agrícolas. Sobre la vertiente de levante, a unos 20 metros de la torre, se conserva un aljibe rectangular, bastante más grande que el anterior, con un aparejo constructivo y un acabado que podemos considerar andalusí (siglos XII - primera mitad del XIII), mientras que las estructuras de la parte superior serían, probablemente, de cronología cristiano-feudal (segunda mitad del siglo XIII - XIV).
Aquella primitiva fortificación-refugio andalusí fue mantenida y reformada por los conquistadores feudales y su uso se prolongó hasta mediados del siglo XIV.

A sólo 2 kilómetros al noreste del castillo, en una zona llana y de uso agrícola, se encuentra la torre de Benimarmut, una robusta construcción de planta rectangular construida con tapias de mortero de cal y piedras, que fue reutilizada como casita agrícola. Esas modernas modificaciones desmocharon la torre -la altura máxima conservada actualmente es de 6 metros- y derruyeron el muro del lado sur. La planta original del edificio tendría unas dimensiones de 10,5 metros, en dirección norte-sur, y una anchura de 6 metros en dirección este-oeste. Podemos considerar esta torre como una construcción de época tardo-andalusí, con una función defensiva y de control, vinculada a la alquería de Benimazmuth.

La última estructura defensiva del hisn de Ocaive se encuentra a unos 5.300 metros al sureste de Ocaive, sobre el vértice del tossal del Moro, a 389 metros de altura. Es un punto con un amplísimo dominio visual del territorio que se extiende desde el valle de Xàbia, al norte, hasta la depresión de Benissa al sur. Justo a los pies de esta atalaya se sitúa el barranco de Canela, topónimo que ha perpetuado el viejo nombre medieval de la alquería de Cannellis. Los restos conservados corresponden a los cimientos de una estructura de forma trapezoidal de 18,20 x 15,20 x 17,70 x 10,70 metros construida con mampostería de piedras trabadas con mortero, enlucida por dentro y fuera, con un espesor y una altura máxima conservada de un metro. En el interior, adosado al muro norte existe un pequeño banco, también de mampostería y perpendicular al mismo muro, que parece corresponder al arranque de una escalera. Los materiales arqueológicos recuperados en el yacimiento nos permiten fechar esta torre entre el siglo XII y principios del XIII.

English

The Castle of Ocaive and its administrative district

Between today's towns of Pedreguer, Gata, Lliber and Ondara, in the central part of the Marina Alta, was once a small Islamic administrative district - the hisn of Ocaive. The 13th century Llibre del Repartiment (land distribution document) notes five farmsteads and one rafal / rahal: Benimazmuth, Cannellis, Carracha, Gorgo, Pedreger and the Rahal Abenaxochi.

These names combined with archaeaology have enabled the location of almost all these settlements, in some cases there are architectural structures and other physical evidence.

To the south is the farmstead of Cannelis - now known as the Barranc de Canela, as well as that of Gorgo, which probably corresponds to the remains of a settlement located on the northern edge of the Gorgos (Jalon) river . To the north, from east to west, there is the farmstead of Carraca, currently between the municipalities of Pedreguer and Ondara; Pedreguer (the current town of Pedreguer); and Benimazmuth, today's area of Benimarmut.

The location of Rahal Abenaxochi is more problematic. It could be in today's area of Rafalet to the northeast of Pedreguer district, or at Font d'Aixa (Aixa spring) which appears in post conquest documents as the farmstead of Benaxar.

Ocaive Castle is located on the top of a rocky pinnacle at an altitude of more than 300 metres. From here it dominates and controls the natural corridor of the narrow Llosa valley through which once passed the road linking the territory of Dàniyya (Denia) with the south.

Most of the architectural remains of the castle are located on the summit. There are remnants of the walls of a square tower, which originally would have had two floors, with a south-facing door. A few metres towards the south lies another square structure, originally covered with a barrel vault, which corresponds to a water cistern.

All this space is bounded to the west and north by natural crags together with a masonry and lime mortar wall which also closes it to the south and west - areas which are now occupied by agricultural terraces. On the east side, about 20 metres from the tower, there is a rectangular water cistern, which is larger than the other one, with a construction and finish which would date it as Islamic, probably from the first half of the 12th century while the structures on the top would probably be Christian-feudal (second half of the 13th - 14th century) Hence the primitive Islamic refuge/fortification appears to have been maintained and renovated by the Christian feudal conquerors and continued to be used until the mid-fourteenth century.

Just two kilometers northeast of the castle, in a flat agricultural area, is the tower of Benimarmut, a robust rectagular building made of a tapia of lime mortar and stones, which has been re-used as a farmhouse. The modern modifications lopped the top off the tower - the current height is 6 metres - and destroyed the south wall. The original floor of the building would have been 10.5 metres north-south and 6 metres east-west. This tower can be considered as a building from the late Islamic era, having a defensive and control function linked to the Benimazmuth farmstead.

The last defensive structure of the Ocaive hisn is about 5,300 metres southeast of Ocaive on the apex of the Tossal del Moro at an altitude of 389 metres. This peak has a panoramic view of territory extending from from the Xàbia valley to the North to the Benissa lowlands to the south. The Barranc de Canela lies at the eastern foot of this tower ( see Cannellis farmstead, above).

That which remains are the foundations of a trapezoidal structure: 18.20m x 15.20m x 17.70m x 10.70m built with stone masonry bound with mortar, plastered both inside and out. The maximum residual height is 1m. Inside there is a small bench attached to the north wall. This is also of masonry and perpendicular to the wall indicating that it may be the foot of a staircase. The archaeological material recovered from the site date the tower from between 12th and early 13th centuries.

rahal / rafal / raal : Translates variously as a shelter or shed, but also refers to private estates which were typically the property of important
personages. They had personal names, or that of a functionary and were both smaller than the alqueria farmsteads, and geographically marginal.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License