Segaria and Rectoria

Valenciano

El castell de Segària i la Rectoria

El castell de Segària se situa en l'extrem occidental de la serra de Segària. S'alça a 450 metres d'altura en la banda septentrional, salvant un tallat de varis metres mitjançant la creació d'una menuda plataforma delimitada per un mur de paredat. Per damunt encara resten tres murs paral·lels fets de maçoneria i tàpia, que formarien part del castell i que es troben coberts en bona part per matolls. Dos d'aquests murs sostenien una volta que definia un estança d'ús indeterminat. Uns metres més amunt, sobre les parets quasi verticals de roca, es situa un aljub de planta rectangular. Des d'aquestes estructures es pot ascendir amb dificultat fins la part superior del massís on s'aprecien restes d'altres murs i un aljub cobert per unes penyes.

El castell està en un pas que comunica la planura ocupada per la marjal de Pego i la vall de la Rectoria. Des d'aquesta ruta, una senda estreta dóna accés a les estructures defensives. Tot i que sembla el contrari per la seua ubicació, l'edificació militar protegia diverses alqueries de la vall del Girona, situada en la banda meridional de la muntanya.
La cronologia de la construcció es desconeix perquè la documentació de què es disposa és d'època cristiana i no s'ha realitzat cap intervenció arqueològica. Malgrat això, la ceràmica superficial indica una ocupació des del segle XII fins a la conquesta cristiana, quan sembla que s'abandona i possiblement es desmantella.

La torre del Blanc de Morell s'alça en el pla, arrecerada per l'extrem oriental de la serra de Segària i al costat del camí de la Cremadella, nom amb el qual també es coneix l'edifici. El camí era la antiga via que descendia des d'Oliva cap a Dénia i el pas de les Gargantes, vorejant les muntanyes per evitar la zona marjalenca. En l'actualitat la torre es pot veure des de la nova variant de la carretera N-332 i des de l'autopista AP-7.
Té una planta rectangular de 6,30 per 7,50 metres, amb el costat més llarg orientat de nord a sud i una altura de 10 metres. Està dividida en tres plantes i es troba totalment construïda amb el sistema de tàpia observant-se encara els forats de les agulles i els límits de les tapiades.

La planta baixa té ara dues estances cobertes per una volta de canó de rajola massissa, que originàriament seria un aljub, amb accés des de la planta primera. Posteriorment, quan es va habilitar com estatge domèstic, perdria la seua funció primigènia i s'obriria l'entrada actual pel costat sud. La primera planta sembla que conserva l'entrada original de la torre a migjorn. En la segona planta els murs se n'entren un poc cap a dins respecte al cos inferior i sembla que les tàpies tinguen una morfologia i mesures diferents. Les quatre finestres que s'obrin als costats trenquen els murs i es construirien en època moderna. La coberta actual és de teules a dos aigües però en origen seria plana, com testimonien les mènsules conservades en la part superior dels murs.

La torre resguardava a la població andalusina que se situava a prop i possiblement es va construir en la primera meitat del segle XIII, ja que que no es coneixen documents que en parlen, ni tan sols de l'alqueria que protegia. Després de la conquesta va estar ocupada pels cristians fins el segle XIV quan es va abandonar.

Castellano

El castillo de Segària y la Rectoria

El castillo de Segària se sitúa en el extremo occidental de la sierra de Segària. Se alza a 450 metros de altura en la parte septentrional, salvando un cortado de varios metros mediante la creación de una pequeña plataforma delimitada por un muro de mampostería. Por encima, todavía quedan tres muros paralelos hechos de mampostería y tapial, que formarían parte del castillo y que se encuentran cubiertos en gran parte por matorrales. Dos de estos muros sostenían una bóveda que define una estancia de uso indeterminado. Unos metros más arriba, sobre las paredes casi verticales de roca, se sitúa un aljibe de planta rectangular. Desde estas estructuras se puede ascender con dificultad hasta la parte superior del macizo donde se aprecian restos de otros muros y un aljibe cubierto por unas rocas.

El castillo está en un paso que comunica la llanura ocupada por el marjal de Pego y el valle de la Rectoría. Desde esta ruta, una senda estrecha da acceso a las estructuras defensivas. Aunque parece lo contrario por su ubicación, la edificación militar protegía varias alquerías del valle del Girona, ubicado en la parte meridional de la montaña.
La cronología de la construcción se desconoce porque la documentación de que se dispone es de época cristiana y no se ha realizado ninguna intervención arqueológica. Sin embargo, la cerámica superficial indica una ocupación desde el siglo XII hasta la conquista cristiana, cuando parece que se abandona y posiblemente se desmantela.

La torre del Blanc de Morell se alza en el llano, resguardada por el extremo oriental de la sierra de Segaria y al lado del camino de la Cremadella, nombre con el que también se conoce el edificio. El camino era la antigua vía que descendía desde Oliva hacia Dénia y el paso de la Garganta, bordeando las montañas para evitar la zona de marjal. En la actualidad la torre se puede ver desde la nueva variante de la carretera N-332 y desde la autopista AP-7.

Tiene una planta rectangular de 6,30 por 7,50 metros, con el lado más largo orientado de norte a sur y una altura de 10 metros. Está dividida en tres plantas y se encuentra totalmente construida con el sistema de tapia observándose aún los huecos de las agujas y los límites de las tapiadas.
La planta baja tiene dos estancias cubiertas por una bóveda de cañón de ladrillo macizo, que originariamente sería un aljibe, con acceso desde la planta primera. Posteriormente, cuando se habilitó como vivienda doméstica, perdería su función primigenia y se abriría la entrada actual por el lado sur. La primera planta parece que conserva la entrada original de la torre al sur. En la segunda planta los muros se retranquean un poco hacia dentro respecto al cuerpo inferior y parece que las tapias tengan una morfología y medidas diferentes. Las cuatro ventanas que se abren en los costados rompen los muros y se construirían en época moderna. La cubierta actual es de tejas a dos aguas pero en origen sería plana, como atestiguan las ménsulas conservadas en la parte superior de los muros.

La torre resguardaba a la población andalusí que se situaba cerca y posiblemente se construyó en la primera mitad del siglo XIII, ya que no se conocen documentos que hablen, ni siquiera de la alquería que protegía. Después de la conquista estuvo ocupada por los cristianos hasta el siglo XIV cuando se abandonó.

English

Segària Castle and the Rectoria

Segària Castle is located at the western end of the Segària mountain range. The mountain ridge rises to 450m then descends abruptly to a col which is also a pass. There is a small ledge or platform, bounded by a masonry wall on the northern, precipitous face of the mountain. Upon this ledge there are three parallel walls made of masonry and tapia, largely covered by bushes, which form part of the castle. A narrow path leads to the defensive structures from the col.
Two of these walls support a vault of unknown use. A few metres further on, there is a rectangular water cistern on the almost vertical rock face. It is possible, with some difficulty, to climb up from these structures to the upper part of the ridge where one can find the remains of other walls and a cistern covered with rocks.
The castle is on a pass between the plateau occupied by the Pego marsh and the Rectoria valley. The military building protected various farmsteads in the Girona valley on the southern side of the mountain, although this seems incompatible with its location,
The chronology of the construction is unknown because the documentation that is available is from the Christian era and there have not been any archaeological studies. However, ceramics on the surface indicate occupation from the 12th century until the Christian conquest, when it was possibly abandoned and dismantled.

The Blanc de Morrell tower stands on the plain sheltered by the eastern end of the Sierra Segaria next to the Cremadella road, a name by which the building is also known. This was the old road that ran from Oliva to Denia and the Garganta pass, skirting the mountains to avoid the marshy area.
At present, the tower can be seen from the new variant of the N-332 and from the AP-7 motorway. It is rectangular, 6.30m by 7.50m, with the longest side facing north/south, and is 10m high. It is divided into three floors and entirely made of tapia, the put-log holes and marks of the tapia boards still being visible.
The ground floor has two rooms now covered by a solid brick vault, which originally would have been a water cistern with access from the first floor. Later, when it became a domestic dwelling they lost their original function and the current entrance opens to the south. The first floor appears to retain the original southerly entrance. On the second floor the walls lean a little inward with respect to the structure below and the tapia walls seem to have a different shape and dimensions. The four windows that open sideways break through the walls and would have been made in modern times. The current tile roof is gabled, but originally would have been flat, as indicated by the corbels preserved on the upper part of the walls.

The tower guarded the Muslim population nearby and was possibly built in the first half of the 13th century since no documents even mention the farmstead which it would have protected. After the conquest it was occupied by Christians until the 14th century when it was abandoned.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License