Top floor - Soler Blasco Paintings 1

Valenciano

LA SALPASSA
Durant els tres primers dies de la Setmana Santa, es feia una processó formada pel rector, els majorals, el sagristà i els escolans.
Darrere d’aquesta comitiva anava una colla de xicons, cridant i cantant, que portaven unes masses de carrasca amb les quals colpejaven a terra. Amb esta cerimònia eren beneïdes les cases i la sal, tot completant un circuit que començava el Dilluns Sant amb la visita a la Duana, Dimarts Sant, als Ravals i Dimecres al centre de la vila.
Quan el rector entrava a la casa l’arruixava amb l’aigua beneïda i després donava a besar la creu. Un escolà deixava un pessic de sal damunt la taula i altre sacsava una cistella demanant “un ouet, un dineret”.
De vegades passaven davant una casa tancada: era el moment en què els xicons mostraven els seu disgust colpejant amb les masses.

LA BUVEROTA
Ja fa molts anys, quan els camins i carrers del poble estaven escassament il·luminats, la jovenalla de Xàbia aprofitava la foscor de la nit per fer bromes i esglaiar la gent.
Una de les més recurrents, era la d’amagar-se dalt d’un gran garrofer que estigués a prop de la caseta de camp d’un conegut. Quan l’amic se‘n tornava a ca seua, els companys feien sorolls estranys i inclús es disfressaven enrotllant-se amb un llençol. El pobre xicon, mort de por, amollava a córrer matant-se a bacs per arribar a casa mentre els amics es reien bona cosa.

EL PAL ENSABONAT
En totes les festes tradicionals, hi havia un dia dedicat als jóvens en el qual feien jocs i competicions, com ara les carreres de sacs, les pinyates, la carrera del gall i d’altres. Potser, una de les més divertides, sobretot per la seua dificultat, era la del pal ensabonat, que aplegava un bon nombre d’espectadors.
Un gran pal rodó, en molts casos el pal d’un vell veler, era plantat a terra, col·locant-se al seu damunt un pollastre que servia com reclam i premi d’aquells jóvens que gosaven intentar-ho. No era gens fàcil aconseguir-ho, els xicons s’esvaraven una i altra vegada fins que algú hi arribava.
Al port, el pal es posava horitzontal sobre la mar, amb la qual cosa quan s’esvaraven es pegaven un bon bany.

EL BOU EMBOLAT
La tradició dels bous al carrer està ben arrelada als nostres pobles, i això malgrat les prohibicions que en altres temps tingueren.
Les vaquetes, d’una en una, corren pel carrer caçant tothom. La gent s’ho mira amb gust i dedica aplaudiments als jóvens més agosarats. Però quan la gentada cridava i embogia de veritat era quan amarrant un bou de més de mitja tona a un piló, li posaven un artilugi a les banyes amb un parell de boles enquitranades que ràpidament eren enceses. Els llums eren apagats i el bou, amb les dues flames damunt del cap corria amunt i avall pels carrers enfurit i rabiós pel foc. L’embolat sol ser el darrer bou que ix a la nit, sent una mena de colofó d’aquesta ancestral festa.

Castellano

LA SALPASSA Durante los tres primeros días de la Semana Santa, se hacía una procesión formada por el sacerdote, los mayorales, el sacristán y los acólitos.
Detrás de esta comitiva iba una cuadrilla de chiquillos, chillando y cantando, que llevaban unas mazas de carrasca con las que golpeaban en el suelo. Con esta ceremonia eran bendecidas las casas y la sal, completando un circuito que comenzaba el Lunes Santo con la visita a Duanes, Martes Santo a los arrabales y Miércoles al centro de la villa. Cuando el rector entraba en la casa la rociaba con el agua bendecida y después daba a besar la cruz. Un acólito dejaba un pellizco de sal encima de la mesa y otro agitaba una canastilla pidiendo “un ouet, un dineret”. A veces pasaban delante de una casa cerrada: era el momento en el que los chiquillos mostraban su disgusto golpeando con las mazas.

LA BUVEROTA
Ya hace muchos años, cuando los caminos y calles del pueblo estaban escasamente iluminados, los jóvenes de Xàbia aprovechaban la oscuridad de la noche para hacer bromas y asustar a la gente.
Una de las más recurrentes, era la de esconderse arriba de un gran algarrobo que estuviera cerca de la casita de campo de un conocido. Cuando el amigo volvía a casa, los compañeros hacían ruidos extraños e incluso se disfrazaban enrollándose con una sábana. El pobre muchacho, muerto de miedo, salía disparado para llegar rápido a casa mientras los amigos reían a gusto.

EL PAL ENSABONAT
En todas las fiestas tradicionales, había un día dedicado a los jóvenes en el que hacían juegos y competiciones, como son las carreras de sacos, las piñatas, la carrera del gallo y otras. Tal vez, una de las más divertidas, sobre todo por su dificultad, era la del palo enjabonado, que reunía un buen número de espectadores.
Un gran palo redondo, en muchos casos el mástil de un viejo velero, era plantado en tierra, colocando encima un pollo que servía como reclamo y premio de aquellos jóvenes que se atrevían a intentarlo. No era nada fácil conseguirlo, los muchachos se resbalaban una y otra vez hasta que alguno llegaba.
En el puerto, el palo se ponía horizontal sobre el mar, con lo que cuando se resbalaban se daban un buen baño.

EL BOU EMBOLAT
La tradición de los toros en la calle está muy enraizada en nuestros pueblos, y eso a pesar de las prohibiciones que en otros tiempos tuvieron.
Las vaquillas, de una en una, corren por la calle persiguiendo a todos. A la gente le agrada y dedica aplausos a los jóvenes más valientes. Pero cuando el personal chillaba y enloquecía de verdad, era cuando amarrando un toro de más de media tonelada a un pilón, le ponían un artilugio en los cuernos con un par de bolas alquitranadas que rápidamente eran encendidas. Las luces se apagaban y el toro, con las dos llamas encima de la cabeza corría arriba y abajo por las calles enfurecido y rabioso por el fuego. El embolado suele ser el último toro que sale de noche, siendo una especie de colofón de esta ancestral fiesta.

English

LA SALPASSA – THE HOLY WEEK PROCESSION
During the first three days of Holy Week, there was a procession formed by the priests, the stewards, the sacristan and the acolytes.

Behind this retinue there was a group of kids, screaming and singing, who carried bunches of kermes oak with which they struck the ground. Houses and salt were blessed with this ceremony, completing a circuit that began on Monday with a visit to Duanes (the Port area), to the suburbs on Holy Tuesday and on the Wednesday it went to centre of the Old Town.

When the rector entered a house he sprinkled it with holy water and then kissed the cross. An acolyte left a pinch of salt on the table and another waved a basket asking for “un ouet, un dineret” (an egg, a coin). Sometimes they passed in front of a house which was closed: this was the time when the kids showed their displeasure by striking the bunches of oak.

LA BUVEROTA - THE PRACTICAL JOKE
Many years ago, when the roads and streets of the town were dimly lit, the youth of Xàbia took advantage of the darkness of the night to do pranks and scare people.

One of the most recurrent pranks was to hide in a large carob tree near the country house of someone they knew. When the friend came back home, his companions would make strange noises and even disguise themselves rolled up in a sheet. The poor guy, frightened to death, shot off home fast, while his friends laughed heartily.

EL PAL ENSABONAT - THE SOAPY POLE
In all traditional festivals there was a day dedicated to young people during which they held games and competitions, such as sack races, piñatas, the rooster race etc. Perhaps one of the funniest ones, especially because of its difficulty, was that of the soapy pole, which attracted a good number of spectators.

A large round pole, in many cases the mast of an old sailboat, was planted in the ground with a chicken on the top, which served as a claim and prize for those young people who dared to try. It was not at all easy to get at, the youths slipped over and over until someone got there. In the port, the mast was placed horizontally above the sea, so when they slipped, they had a good dunking.

EL BOU EMBOLAT - THE FLAMING BULL
Bull running in the street is deeply rooted in our towns, and this is despite prohibitions that they have had in other times.

The heifers, one by one, ran down the street chasing everyone. Spectators looked on with pleasure and applauded the most daring of the young people. But the crowd truly screamed and went crazy only when a bull of more than half a ton was tied to a "piló" (post). A contraption with a pair of tarry balls was placed on the the horns and quickly lit. The lights were turned off and the bull, with the two flames above its head, ran up and down through the streets infuriated and angry because of the fire. The "embolado" was usually the last bull to go out at night, being a sort of culmination of this ancestral celebration.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License