Top floor - Tosca Stone

English

TOSCA STONE

“Tosca” stone is calcareous sandstone formed from ancient sand dunes in several parts of the Marina Alta coastline during the Quaternary Period - approximately 100,000 years ago.

Its characteristic hardness is the result of the precipitation of a calcareous cement. This was created by the dissolution of minerals from the shells of marine animals embedded in the dunes.

The rock, simple to cut, still conserves the dune’s strata (popularly called "llavades"), as well as the fissures and breaks (‘pels’) used by the quarrymen as leverage points to remove the basic blocks, which were subsequently worked and shaped.

THE TOSCA QUARRIES OF XÀBIA

Without doubt, the most important sites of tosca stone in Xàbia – and also all along the Valencian coastline – are the two Muntanyars, the Dalt (High) and the Baix (Low). These great quarries were exploited from Roman times (1st century AD) until the year 1972, when the Town Council prohibited its extraction.

Today, tosca is a valuable part of our natural heritage. It not only gives us information about past landscape and climate, but also about the traditional techniques and extraction methods of the sandstone blocks. Tosca is a unique element which contributes to the richness of Xàbia's traditional architecture.

Next to the Montanyars, another important site of tosca stone is the cova Tallada (Sculpted Cave). This quarry is situated at the north east boundary of the municipality, at the base of the cliffs of the headland of cap de Sant Antoni, at sea level. For this reason the stone was always transported by boat. The continued extraction of blocks left numerous marks on the walls of the cave. These were made by stonemasons from Moorish times, (probably from the twelfth century) who used the tosca from this cave.

THE ESSENTIAL TOOLS OF THE "TOSQUERS" (Tosca quarrymen)
(conserved and displayed in the Museum)

“Escoda” - Type of pick-axe, with strong horizontal blade Wooden handle. Its use was fundamental in the extraction of tosca blocks from the quarry.

“Tallant” – Type of axe with vertical blades on both sides. Wooden handle. Was used to cut or dress the tosca.

“Picola” - (Small Pick). Tool for making horizontal, narrow, serrated cuts. Short wooden handle. Used to give the appropriate shape and finish to a block of tosca.

"Martell" (Hammer) - Tool with narrow vertical cutting blade at one end, flat at the other. Medium or short wooden handle. Tools of many uses. Employed in various trades associated with work in stone.

"Tascons" (Wedges) – Iron pieces with a rectangular base of a very elongated, pyramidal shape. Used to loosen the tosca block underneath when the sides had already been marked


Castellano/Valenciano

LA PEDRA TOSCA
La pedra “tosca” és una arenisca calcària que es va formar a partir d’antigues dunes de platja durant el Quaternari – fa uns 100.000 anys aproximadament – en diversos sectors del litoral de la Marina Alta.
La seua característica duresa, respon a la precipitació d’un ciment calcari procedent de la dissolució dels minerals de les petxines marines contingudes a la duna.
La roca, de tall senzill, conserva els estrats de la duna (anomenades popularment llavades), així com les fissures i fractures que l’afectaven (anomenades popularment pèls), que eren utilitzades pels picapedrers arrancadors com eixos per obtindre les peces bàsiques que eren posteriorment treballades i retocades.

LES PEDRERES DE TOSCA DE XÀBIA

Sense dubte, els jaciments més importants de pedra tosca de Xàbia –i també de tot el litoral valencià-, són els dos Muntanyars; el de Dalt i el de Baix. Aquestes grans pedreres han estat explotades des d’època romana (segle I de nostra era) fins l’any 1972, quan l’Ajuntament va prohibir la seua extracció.
Actualment, aquests toscar constitueixen una valuós patrimoni natural que ens informa sobre els paisatges i climes del passat, però també sobre les tècniques i els procediments tradicionals d’extracció dels blocs de pedra tosca, elements singulars d’una rica arquitectura tradicional, precisament, per l’ús de la tosca.
Junt als Muntanyars, altre jaciment de pedra tosca important és el de la cova Tallada. Aquesta pedrera està situada al límit nordest del terme, a al base dels penyasegats del massís del cap de Sant Antoni, a ran de mar, per la qual cosa el transport des d’aquesta pedrera es faria sempre en embarcacions. Les continuades extraccions de blocs han deixat en les parets nombroses marques dels picapedrers que des d’època andalusí, probablement des del segle XII) han utilitzat la tosca d’aquesta cova.

EINES FONAMENTALS UTILITZADES PELS TOSQUERS (conservades i mostrades al Mvsev)
Escoda.- Mena de pic, de tall horitzontal i fort. Mànec de fusta. El seu ús era fonamental en la fase d’extracció de la peça de tosca de la pedrera.
Tallant.- Mena de destral amb tall vertical pels dos costats. Mànec de fusta. Era utilitzat per tallar o carejar la tosca.
Picola.- Eina de tall horitzontal i estret, dentat al tall. Mànec de fusta curt. Per perfilar i donar l’acabat escaient a la peça de tosca.
Martell.- Eina de tall vertical estret, en un extrem i pla a l’oposat. Mànec de fusta curt o mitjà. Eina d’ús divers que empren els diversos oficis vinculats als treballs de la pedra.
Tascons.- Peces de ferro de base rectangular i forma piramidal molt allargassada. Utilitzades per soltar el bloc de pedra tosca per baix quan ja havia estat perfilat pels costats.

Français

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License