Vall de Laguar and Murla

Valenciano

Castells de la Vall de Laguar i Orba

El castell de les Atzavares o de la Plana, ocupa un tossal situat a 350 metres d'altura que controla l'entrada a la Vall de Laguar des de la planura costanera, així com la sortida encaixada del barranc de l'Infern, just quan es converteix en la rambla de Laguar o riu Girona.

Encara que la construcció fou desmantellada en 1283 per ordre del rei Pere el Gran, es poden apreciar dos recintes. El més extern delimita la superfície del castell i es correspondria amb l'albacar, format per una muralla de tàpia, enderrocada a nivell del sòl, que en la banda septentrional és substituïda per un tallat que fa de defensa natural. En la zona oest, la vessant no es tan pronunciada i és on probablement se situaria l'accés i on també s'aprecia un aljub mig enderrocat. En el cim se situa el recinte superior, que conserva murs en l'interior, però tan arrasats que no es distingeix cap estructura, exceptuant un altre aljub.

El castell era el lloc de refugi i de recaptació de les alqueries de Campell, Fleix i Benimaurell, situades en la pròpia vall i Portella, Tormos, Orba i Isber, en la part de baix. Es desconeix el moment de la seua construcció però les ceràmiques trobades en el lloc ofereixen datacions des del segle XI. El castell estigué ocupat per Al-Azraq en la revolta de 1276. Una vegada recuperat pel rei es va enderrocar, la qual cosa no va impedir que en 1609 fóra ocupat pels moriscos revoltats contra la seua expulsió.

La torre de la Casota s'ubica sobre un promontori de 400 metres d'altura i no molt lluny de la població de Fleix, a uns 30 metres a l'est. De fet, s'alça prop del camí vell que des de Campell pujava cap a Fleix i continuava amunt fins Benimaurell.
L'edificació formava part d'un habitatge agrícola que l'emmascarava, fins que es van enderrocar les estructures modernes i la torre va quedar exempta per a gaudi de tots.

Els treballs arqueològics van documentar una planta rectangular de 10,30 x 7 metres, amb una grossària dels murs de vora un metre. L'altura màxima conservada en els costats nord i est arriba als tres metres, mentre que els altres costats estan enderrocats quasi a nivell del sòl. El fonament de la construcció s'alça sobre la roca mare amb una maçoneria que regularitza el terreny i on es disposen les tapiades d'encofrat. El mur est tenia una accés que possiblement s'obriria quan la torre es va desmantellar.

L'estructura original comptaria amb una planta baixa i dos pisos amb un terrat pla. La seua funció seria facilitar el refugi de les alqueries pròximes de Fleix i Campell. No hi ha documents que l'esmenten però segons l'arqueologia, es va construir entre el segon terç del segle XII i mitjans del segle XIII. Va complir la seua funció durant un període curt de temps ja que fou destruïda entre la segona meitat del segle XIII i el primer terç del segle XIV. L'estat d'enderrocament que hui presenta no es pot explicar sinó és perquè seria enderrocada després de la revolta d'Al-Azraq o la posterior de 1276.

El castell de Murla s'alça sobre un tossal a 416 metres d'altura situat al nord-oest de la serra de Seguili, conegut en la documentació com el puig d'Orba, que controlava tant aquest lloc com la pròpia Murla.
Les restes que ara es conserven corresponen a una construcció d'època cristiana que el rei va autoritzar en 1289 a Berenguer Mercer. L'edificació era la residència de qui fou senyor de Murla, representant del poder feudal en la zona.
Les estructures es troben molt deteriorades, però encara es pot apreciar d'oest a est una torre gran, una sala rectangular, una torre quadrada menuda, un llenç de mur i un aljub. A més a més, en la part baixa de la vessant meridional s'hi troba un altre aljub, en el lloc on començaria el camí d'accés a la fortificació. De fet, la pendent que mira a Orba és més abrupta i difícil d'ascendir.

Bona part del Castell és d'època cristiana i no es veuen construccions anteriors, encara que hi ha moltes ceràmiques en superfície d'època andalusina que podrien indicar l'existència d'alguna fortificació anterior.

Castellano

Castillos del Valle de Laguar y Orba

El castillo de les Atzavares o de la Plana, ocupa una colina situada a 350 metros de altura que controla la entrada al Valle de Laguar desde la llanura costera, así como la salida encajada del barranco del Infern, justo cuando se convierte en la rambla de Laguar o río Girona.
Aunque la construcción fue desmantelada en 1283 por orden del rey Pere el Gran, se pueden apreciar dos recintos. El más externo delimita la superficie del castillo y se correspondería con el albacar, formado por una muralla de tapial, derruida a nivel del suelo, que en el lado septentrional esta sustituida por un cortado que hace de defensa natural. En la zona oeste, la vertiente no es tan pronunciada y es donde probablemente se situaría el acceso y donde también se aprecia un aljibe medio derribado. En la cima se sitúa el recinto superior, que conserva muros en el interior, pero tan arrasados que no se distingue ninguna estructura, exceptuando otro aljibe.

El castillo era el lugar de refugio y de recaudación de las alquerías de Campell, Fleix y Benimaurell, situadas en el propio valle y Portella, Tormos, Orba y Isber, en la parte de abajo. Se desconoce el momento de su construcción pero las cerámicas encontradas en el lugar ofrecen dataciones desde el siglo XI. El castillo estuvo ocupado por Al-Azraq en la revuelta de 1276. Una vez recuperado por el rey se derribó, lo que no impidió que en 1609 fuera ocupado por los moriscos sublevados contra su expulsión.

La torre de la Casota se ubica sobre un promontorio de 400 metros de altura y no muy lejos de la población de Fleix, a unos 30 metros al este. De hecho, se alza cerca del antiguo camino que desde Campell subía hacia Fleix y continuaba más arriba hasta Benimaurell.
La edificación formaba parte de una vivienda agrícola que la enmascaraba, hasta que se derribaron las estructuras modernas y la torre quedó exenta para disfrute de todos.

Los trabajos arqueológicos documentaron una planta rectangular de 10,30 x 7 metros, con un espesor de los muros de casi un metro. La altura máxima conservada en los lados norte y este llega a los tres metros, mientras que los otros lados están derribados casi a nivel del suelo. Los cimientos de la construcción se alzan sobre la roca madre con una mampostería que regulariza el terreno y donde se disponen las tapiadas de encofrado. El muro este tenía una acceso que posiblemente se abriría cuando la torre se desmanteló.

La estructura original contaría con una planta baja y dos pisos con una terraza plana. Su función sería facilitar el refugio de las alquerías cercanas de Fleix y Campell. No hay documentos que la mencionen pero según la arqueología, se construyó entre el segundo tercio del siglo XII y mediados del siglo XIII. Cumplió su función durante un periodo corto de tiempo ya que fue destruida entre la segunda mitad del siglo XIII y el primer tercio del siglo XIV. El estado de ruina que hoy presenta no se puede explicar sino es porque sería desmantelada tras la revuelta de Al Azraq o la posterior de 1276.

El castillo de Murla se alza sobre un altozano a 416 metros de altura, situado en el noroeste de la sierra de Seguili y conocido en la documentación como el puig d'Orba, que controlaba tanto este lugar como la propia Murla.
Los restos que ahora se conservan corresponden a una construcción de época cristiana que el rey autorizó en 1289 a Berenguer Mercer. La edificación era la residencia de quien fue señor de Murla, representante del poder feudal en la zona.

Las estructuras se encuentran muy deterioradas, pero todavía se pueden apreciar de oeste a este una torre grande, una sala rectangular, una torre cuadrada pequeña, un lienzo de muro y un aljibe. Además, en la parte baja de la vertiente meridional se encuentra otro aljibe, en el lugar donde comenzaría el camino de acceso a la fortificación. De hecho, la pendiente que mira hacia Orba es más abrupta y difícil de ascender.
Buena parte del Castillo es de época cristiana y no se ven construcciones anteriores, aunque hay muchas cerámicas en superficie de época andalusí que podrían indicar la existencia de alguna fortificación anterior.

English

Castles of the Laguar Valley and Orba

The castle of Atzavares or la Plana, occupies a hill 350 meters high, which controls the entrance to the Laguar valley (Vall de Laguar) from the coastal plain, as well as the headwaters of the Laguar or Girona River which feed into the Barranco del Infierno.

Although the building was demolished in 1283 by order of King Pere (the Great), two enclosures are still visible. The outer enclosure, corresponding to the albacar, is delimited by a tapial wall which is now razed to ground level. In the north this is replaced by a cliff which creates a natural defence. The slope is not as steep to the west. This was where the entrance would have been, and where you can see a half demolished water cistern.

The upper enclosure is on the top, and some inside walls remain, but they are so badly torn down that it is not possible to make out any structures apart from another water tank. The castle was the place of refuge for the farmsteads of Campell, Fleix and Benimaurell located in the Vall de Laguar, and Portella, Tormos, Orba and Isber from lands lower down. Its date of construction is unknown, but ceramics found on site suggest the 11th century. The castle was occupied by Al-Azraq during the revolt of 1276, and was demolished once it had been captured by the Christian King. However, this did not stop the Morisco rebels occupying the place in 1609 during their efforts to evade expulsion.

The Casota tower is located on a promontory 400m high not far from the town of Fleix, about 30 meters to the east. It stands near the old road that went up the valley from Campell and Fleix to Benimaurell. The building had become part of a farm house that masked it until the modern structures were demolished and the tower was revealed for everyone to see.

Archaeological work documented a rectangular tower, 10.30m x 7m, with a wall thickness of almost a metre. The maximum preserved height of 3m is preserved on the north and east sides, while the other sides have been demolished almost to ground level. The foundation of the building is masonry built on the bedrock to level the land prior to construction with tapial form-work. The east wall has an entrance which was probably opened when the tower was dismantled.

The original structure would have had a ground floor and two floors with a flat roof. Its function would be to provide shelter from the farmsteads near Fleix and Campell. There is no documentation about the tower, but according to archaeological evidence it was built between the second third of the 12th century and the middle of the 13th century. It fulfilled its function over a short period since it was destroyed between the second half of the 13th century and the first third of the 14th century. Its present state of ruin cannot be explained except that it would have been demolished after the revolt of Al-Azraq or after 1276.

Murla Castle stands on a hill at an altitude of 416 m to the north-west of the Sierra Seguili, known in documents as "puig d'Orba" (Mount Orba), which controlled both Orba itself and Murla.

The remains we now see correspond to a building which was authorised by the Christian King in 1289 to Berenguer Mercer. The building was the residence of whomsoever was the lord of Murla, representing the feudal power in the area.

The structures are very damaged, but from west to east can be seen a large tower, a large rectangular room, a small square tower, a stretch of wall and a water cistern. In addition, there is another cistern at the bottom of the southern side in the place where the access road to the fortification begins. The slope overlooking Orba is steeper and difficult to ascend.

Much of the castle is of the Christian era and no previous constructions have been found, although there are many Islamic ceramics on the ground which could indicate the existence of a previous Islamic fortification.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License